ភាគទុនិក

ដើមទុនវិនិយោគរបស់ វិថីម៉ាយក្រូហ្វាយនែន ម.ក សរុបចំនួន ៤.៥០០.០០០ ដុល្លារអាមេរិក (បួនលាន និងប្រាំរយពាន់ដុល្លារអាមេរិកគត់) ដែលមានភាគទុនិកចំនួនពីរ រួមមាន ស្ថាបនាសហគមន៍កម្ពុជា និង ក្រុមហ៊ុនបុគ្គលិកវិថី