ឥណទានក្រុម

ឥណទានក្រុម គឺជាឥណទានដែលផ្តល់ជូនអតិថិជនជាក្រុមចាប់ពី ២នាក់ ទៅ ៨នាក់ ក្នុងគោលបំណងពង្រីកអាជីវកម្ម
កសិកម្ម និងតម្រូវការប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន ឬគ្រួសារ។
 
 ឥណទានក្រុម
លក្ខណៈនៃឥណទានក្រុម
ប្រភេទរូបិយវត្ថុ
ប្រាក់រៀល  និង  ដុល្លារអាមេរិក
ទំហំឥណទាន
រហូតដល់ ៥០០ដុល្លារអាមេរិក    សមមូលប្រាក់រៀល
រយៈពេលឥណទាន
រហូតដល់  ១២ខែ
 អត្រាការប្រាក់
,៥០ភាគរយ  ក្នុងមួយខែ
របៀបសងត្រលប់ឥណទាន

 ការបង់រំលោះប្រាក់ដើម និងការប្រាក់រៀងរាល់ខែ

តម្រូវការ និងឯកសារផ្សេងៗដើម្បីទទួលបានប្រាក់កម្ចី
អតិថិជនមានអាយុចាប់ពី  ១៨ឆ្នាំ  ឡើយទៅ
មានទីលំនៅនិងមុខរបរច្បាស់លាស់  
មានដីឬផ្ទះដែលអាចយកមកធ្វើជាទ្រព្យធានា
មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឬសំបុត្រកំណើតឬលិខិតឆ្លងដែនឬ
ឯកសារផ្សេងៗទៀតដែលមានសុពលភាព
ស្នាក់នៅក្នុងតំបន់ដែល វិថីម៉ាយក្រូហ្វាយនែន​ ម.ក កំពុងប្រតិបត្តិការ