វីដេអូ

បទសម្ភាសន៍ស្តី​ពី​ជីវ​ប្រ​វត្តិ​​លោក​ឧកញ៉ា ​​បណ្ឌិត ​ប៊ុន ​មុនី

 បណ្ឌិត ប៊ុន មុនី និង NiceTV

 

 

 

 

 

 

ស្ថានភាពវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅពេលអនាគត

ឧកញ៉ា បណ្ឌិត ប៊ុន មុនី

 

ថ្ងៃ ០២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ វិថី បានទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

 

 

ប្រាក់ចំណេញគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា

ឧកញ៉ា បណ្ឌិត ប៊ុន មុនី ជាមួយទូរទស្សន៍ PNN

ភាពស្មើគ្នា និងការផ្តល់តម្លៃជូនអតិថិជន

ឧកញ៉ា បណ្ឌិត ប៊ុន មុនី (០១ កញ្ញា ២០១៧) វិទ្យុ FM102