គណៈគ្រប់គ្រង

ឧកញ៉ា បណ្ឌិត ប៊ុន មុនី

ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ (CEO)

លោក ឧកញ៉ា បណ្ឌិត ប៊ុន មុនី កើតនៅឆ្នាំ ១៩៥៧ ជាជនជាតិខ្មែរ និងសញ្ជាតិខ្មែរ ។ លោកឧកញ៉ា បាន ចូលរួមជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល របស់មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ស្ថាបនា នៅក្នុងឆ្នាំ១៩៩៦ និង បន្ទាប់ មកត្រូវបានជ្រើសរើសជា ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល នៅក្នុងឆ្នាំ២០០១ ដល់ឆ្នាំ២០១១ ហើយជាមួយគ្នា នេះ លោកបានបំរើការក្នុងតំណែងជា ប្រធានអគ្គនាយក នៃគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ស្ថាបនា លីមីតធីត។ លោកឧកញ៉ា មានបទពិសោធន៍ខាងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ ជាង ២០ឆ្នាំ ក្នុងតំណែង ជាអ្នកគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ (នាយកប្រតិបត្តិ នាយកចាត់ការទូទៅ និងជាប្រធានអគ្គនាយក) ដែលក្នុងនោះលោកឧកញ៉ា ដើរតួជា នាយកប្រតិបត្តិ នៃអង្គការស្ថាបនាសហគមន៍កម្ពុជា ហៅកាត់ថា CCB ដែលជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល ផ្តល់សេវាកម្ម មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអស់រយៈពេល ៧ឆ្នាំ មុនពេលផ្លាស់ប្តូរតំណែងទៅជា អគ្គនាយក នៃគ្រឹះ ស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ស្ថាបនា សហគ្រិនកម្ពុជា ដែលហៅកាត់ថា CEB នៅក្នុងឆ្នាំ ២០០២ ដល់ឆ្នាំ ២០០៨ និងក្លាយ ជា ប្រធានអគ្គនាយក នៃគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ស្ថាបនា លីមីតធីត ក្នុងឆ្នាំ ២០០៨ ដល់ឆ្នាំ ២០១៥ និង ក្លាយជាប្រធានអគ្គនាយក របស់ធនាគារស្ថាបនា ភីអិលស៊ី ក្នុងឆ្នាំ២០១៦។ លោក បានដឹកនាំក្នុងការច្របាច់បញ្ចូលគ្នារវាង ស្ថាបនា មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ និង ម៉ារូហាន់ធនាគារ ជប៉ុន និងប្រែ ក្លាយទៅជា ធនាគារស្ថាបនា ភីអិលស៊ី ដោយចំណាយពេល ១៥ខែ ដរាបទទួលបានជោគជ័យ។ គិត ត្រឹមខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០១៦ ធនាគារ ស្ថាបនា មានការិយាល័យសាខាចំនួន ១៦០ នៅទូទាំងប្រទេស មាន បុគ្គលិកចំនួន ៣៩១៣នាក់ ទ្រព្យសម្បត្តិសរុបចំនួន ៩៤៤លានដុល្លារអាមេរិក មានប្រាក់ទុនដែលអតិថិ ជននៅជំពាក់ ចំនួន៦០០លានដុល្លារ ជាមួយការសងយឺតយ៉ាវមានតែ១%ប៉ុណ្ណោះ និងទទួលប្រាក់បញ្ញើរ ចំនួន ៥៨៣លានដុល្លារអាមេរិក មានអតិថិជនខ្ចីទុនចំនួន ១៣០,០០០នាក់ និងអតិថិជនដាក់ប្រាក់ផ្ញើ ចំនួន២០៥,០០០នាក់។ លើសពីនេះលោកក៏បានបង្កើតស្ថាបនាលីមីតធីត មីក្រូហិរញ្ញវត្តុនៅប្រទេសភូមា ក្នុងឆ្នាំ២០១៥ ទទួលបានជោគជ័យ។ ឆ្នាំ២០១៧ លោកបានចូលរួមបង្កើតគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុង ស្រុកថ្មីមួយ មានឈ្មោះថា វិថី ម៉ាយក្រូហ្វាយនែន ម.ក នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលរូបលោក គឺជា ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល។ លោកឧកញ៉ា ក៏ជាអ្នកបង្កើតអង្គការស្ថាបនាសហគមន៍កម្ពុជា (CCB) ក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៥ និងបង្កើតស្ថាបនាសហគ្រិន ក្នុងឆ្នាំ២០០២បន្ទាប់មកបង្កើតស្ថាបនា លីមីតធីត ក្នុងឆ្នាំ២០០៨ និង កសាង ធនាគារស្ថាបនាភីអិលស៊ី ក្នុងឆ្នាំ២០១៦។ លោកជាសមាជិសកម្មក្នុង ការបង្កើតសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា ហើយលោកបានក្លាយជា ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលដំបូងរបស់ សមាគមនេះនិងបន្តមកទៀតចំនួនបួន អាណត្តិ គឺអាណត្តិទីមួយក្នុងឆ្នាំ ២០០៤ - ២០០៥ អាណត្តិ ទី ពីរ គឺ ២០០៦ - ២០០៧ អាណត្តិទីបី គឺ ២០១២ - ២០១៣ និង អាណត្តិទីបួន ២០១៤ - ២០១៥ ក្នុងមួយអាណត្តិមានរយៈពេល២ឆ្នាំ បច្ចុប្បន្ននេះលោក ជាទីប្រឹក្សារបស់សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា។ លោកឧកញ៉ា បានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែករដ្ឋបាលធុរកិច្ច ពីសកលវិទ្យាល័យ ជាតិគ្រប់គ្រង បាន បញ្ចប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែករដ្ឋបាលធុរកិច្ច ពីសាកលវិទ្យាល័យ Ultara នៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ី និងបាន បញ្ចប់ថ្នាក់បណ្ឌិតផ្នែករដ្ឋបាលធុរកិច្ច ពីសាកលវិទ្យាល័យ Preston នៃសហរដ្ឋអាមេរិក។ លោកឧកញ៉ា មានចំណូលចិត្ត ផ្នែកគណនេយ្យ ហិរញ្ញវត្ថុ និងការគ្រប់គ្រង។

លោក គី រដ្ឋា

នាយក នាយកដ្ឋានប្រតិបត្តិការ


លោក​ គី​ រដ្ឋា​ បាន​បញ្ចប់​ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់​គ្រប់គ្រង​ពាណិជ្ជកម្ម​ ជំនាញ​គ្រប់គ្រង​ ពី​ វិទ្យាស្ថាន​អប់រំ​ពាណិជ្ជ​សាស្រ្ត​ ក្នុង​ឆ្នាំ​ ២០០៧​ និង​បាន​បញ្ចប់​ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ​ ជំនាញ​គ្រប់គ្រង​ ពី​វិទ្យាស្ថាន​ជាតិ​គ្រប់គ្រង​ ក្នុង​ឆ្នាំ​២០០៥​។​ លោក​ មាន​​បទពិសោធន៍​​ច្រើនជាង​ ១៦ឆ្នាំ​ ក្នុង​វិស័យ​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​។​ លោក​ បាន​ចាប់​ផ្តើម​ អាជីព​របស់​ខ្លួន​ជា​មួយ​ អង្គការ​ក្រៅ​រដ្ឋា​ភិបាល​ តាំងពី​ ខែមេសា​ ឆ្នាំ១៩៩៨​ ក្នុង​ដំណែង​ជា​ មន្រ្តីឥណទាន​។​ ​ក្នុងឆ្នាំ​ ២០០៣​ លោក​ត្រូវ​បាន​ដំឡើង​តំណែង​ជា​ ប្រធាន​សាខា​ភ្នំពេញ​។​ ក្នុងខែកុម្ភៈ​ ២០១១​ លោក​ត្រូវ​បាន​ដំឡើង​តំណែង​ជា​ ប្រធាន​សាខា​ជាន់ខ្ពស់​ នៃ​សាខា​​ភ្នំពេញ​ និង​ត្រូវ​បាន​ដំឡើង​ដំណែង​ម្តង​ទៀត​ ក្នុង​​តួនាទី​ជា​ នាយក​ នាយក​ដ្ឋាន​អភិបាល​សាខា​ នៃ​ការិយាល័យ​កណ្តាល​។​ ចាប់​តាំង​ពី​ ខែ​មករា​ ឆ្នាំ​ ២០១២​ លោក​ បានទទួល​តួនាទី​ជា​ នាយក​ នាយកដ្ឋានទីផ្សារ​។​ ក្នុង​ដើម​ឆ្នាំ​២០១៧​ លោក​បាន​លាឈប់​ពី​ ស្ថាប័ន​ចាស់​ និង​ចូល​រួមជាមួយ​ វិថី​ម៉ាយក្រូហ្វាយនែន​ ម.ក​ ក្នុងតួនាទី​ជា​ នាយក​ នាយកដ្ឋាន​ប្រតិបត្តិការ​។​

លោក ទៀង កុសល

នាយក នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ


លោក ទៀង កុសល បានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្រវិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ច ឯកទេសធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ ពីមហាវិទ្យាល័យនីតិ និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច ក្នុងឆ្នាំ២០០៣ និងបានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្រជាន់ខ្ពស់ គ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម ឯកទេសគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ ពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្រ្ត និងវិទ្យាសាស្រ្ត សេដ្ឋកិច្ចក្នុងឆ្នាំ២០១២។ លោក ទៀង កុសល មានបទពិសោធន៍ច្រើនជាង១៥ឆ្នាំ ក្នុងវិស័យមីក្រូ ហិរញ្ញវត្ថុ។ លោក ទៀង កុសល បានចាប់អាជីពការងារដំបូងជាមួយគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមូយ តាំងពីឆ្នាំ ២០០៣ ក្នុងតួនាទីជាមន្រ្តីឥណទាន។ បន្ទាប់មកត្រូវបានដំឡើងតួនាទីជាគណនេយ្យករ ក្នុងឆ្នាំ២០០៥ នៅដើមឆ្នាំ២០១០ លោកត្រូវបានតំឡើងតួនាទីជាមន្ត្រី ជាន់ខ្ពស់អធិការកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុ និងនៅខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៣ លោកត្រូវបានតំឡើងតំណែងជា នាយករងនាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុនៃ ធនាគារមួយ។នៅដើមឆ្នាំ២០១៧ លោក ទៀង កុសល បានចូលរួមជាមួយវិថីម៉ាយក្រូហ្វាយនែន ម.ក ក្នុងតួនាទីជា នាយករង នាយកដ្ឋានប្រតិបត្តិការ និង នៅខែសីហាឆ្នាំ២០១៨ លោក ទៀង កុសល ត្រូវបានតំឡើងតួនាទីជា នាយក នាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង បន្ទប់មកនៅឆ្នាំ ២០២០ លោកបាន ប្តូរតួនាទីជា នាយក នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ។

លោក គី ចិន្តា

នាយក នាយកដ្ឋានធនធានមនុស្ស

លោក គី ចិន្តា​ បានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់​ខ្ពស់​ពាណិជ្ជកម្ម​ ពីសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង​ ក្នុង​ឆ្នាំ​ ២០០៨​ និង​បញ្ចប់​ ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ​ច្បាប់​ ពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្រ្ត​ និង​វិទ្យា​សាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ច​ ព្រម​ទាំង​បញ្ចប់​ថ្នាក់​បរិញ្ញា​បត្រ​ គណិតវិទ្យា​ ពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ​។​​ លោក​ គី ចិន្តា​ មានបទពិសោធន៍​ច្រើន​ជាង​ ១០ឆ្នាំ​ ក្នុង​វិស័យ​មីក្រូ​ហិរញ្ញវត្ថុ​ ។​ លោក គី ចិន្តា​ បានចាប់ផ្តើម​ការងារ​ជាមួយ​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​​ និង​ធនាគារ​ តាំងពីឆ្នាំ​២០០៨​មក​ ក្នុងតួនាទីជា​ មន្រ្តី​ធនធាន​មនុស្ស​ មន្រ្តីជាន់ខ្ពស់ធនធានមនុស្ស​ ប្រធាន​ផ្នែកហានិភ័យនិងប្រតិបត្តិតាម​ និង​បន្ទាប់​មក​ទៀត​ លោក​ត្រូវ​បាន​ក្រុមហ៊ុន​ ដំឡើង​តំណែង​ជា​ នាយករង​ នាយកដ្ឋានធនធានមនុស្ស​ ក្នុងខែមេសា​ ឆ្នាំ២០១៦​។​ បច្ចុប្បន្ន​ លោក គី ចិន្តា​ បាន​ចូល​រួម​ ជា​មួយ​ វិថី​ ម៉ាយក្រូហ្វាយនែន ម.ក​ ក្នុងតួនាទីជា​ នាយក នាយកដ្ឋានធនធានមនុស្ស​។​

លោក ញូង រតនា

នាយក នាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល

លោក ញូង រតនា​ បានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ពាណិជ្ជកម្ម​ ក្នុងឆ្នាំ​ ២០០៨​ ពីវិទ្យាស្ថានពាណិជ្ជសាស្រ្ត​ និងបញ្ចប់​ ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រគ្រប់គ្រង​ ពីសាកលវិទ្យាល័យនីតិសាស្រ្ត​ និងវិទ្យា​សាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ច​ ក្នងឆ្នាំ​ ២០០២​ ព្រម​ទាំង​ទទួល​ សញ្ញា​បត្រគណនេយ្យ​ ក្នុងឆ្នាំ​ ១៩៩៨​ ពីសាកលវិទ្យាល័យ​នីតិសាស្រ្ត​ និង​វិទ្យាសាស្រ្ត​សេដ្ឋកិច្ច​។​ លោក​ ញូង​ រតនា​ មាន​បទពិសោធន៍​ច្រើន​ជាង​ ១៧ឆ្នាំ​ ជាមួយ​នឹង​គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​ និងធនាគារ​។ លោក​ ចាប់ផ្តើម​អាជីព​ការងារ​ដំបូង​ ក្នុង​ជា​មួយ​គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​ តាំងពីឆ្នាំ​ ១៩៩៩​។​ ​តាម​រយៈ​លទ្ធផល​ដែល​លោក​សម្រេច​បាន​ ព្រម​ទាំង​​ចំណេះ​ដឹង​ របស់​លោក​ គឺ​លោក​ត្រូវ​បានដំឡើង​ដំណែង​ផ្សេង​ៗ​ ដូច​ជា​ មន្រ្តី​គ្រប់គ្រង​ពត៌មាន​ (២០០២)​ មន្រ្តីជាន់ខ្ពស់ហិរញ្ញវត្ថុ​ រដ្ឋបាល​ (២០០៨)​ និងមានតួនាទីជា​ នាយករង​ នាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល​ ក្នុងឆ្នាំ២០១០​ ហើយ​ដោយ​សារ​ការ​ខិត​ខំ​ធ្វើ​ការយ៉ាង​ខ្លាំង​នោះ​ លោក​ត្រូវ​បាន​ដំឡើង​ដំណែង​ជា​ នាយក​ នាយដ្ឋានលទ្ធកម្ម​ ក្នុងឆ្នាំ​ ២០១៥​។​ បច្ចុប្បន្ន លោក​ ញូង​ រតនា​ បានចូលរួម​ ជាមួយ​ វិថី​ ម៉ាយក្រូហ្វាយនែន​ ម.ក​ ក្នុងតួនាទីជា​ នាយក​ នាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល​។​

លោក ទួន វុត្ថា

នាយក នាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យា

លោក​ ទួន​ វុត្ថា​ បាន​បញ្ចប់​ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ​វិទ្យាសាស្រ្ត​ព័ត៌មានវិទ្យា​ ពី​សាកលវិទ្យាល័យ​ភូមិន្ទភ្នំពេញ​ ក្នុងឆ្នាំ​ ២០០៤​ និង​ បញ្ចប់​ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ​គណនេយ្យ​ ពីសាកលវិទ្យាល័យ​បញ្ញាសាស្រ្ត​ ក្នុងឆ្នាំ​ ២០១២​។ ​បន្ទាប់ពី​បញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញា​ក្នុង​ឆ្នាំ​ ២០០៤​ លោក​ ទួន​ វុត្ថា​ បាន​ចូល​បំរើ​ការងារ​ ក្នុងស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយ មានតួនាទីជា​ បុគ្គលិក​ផ្នែក​ព័ត៌មានវិទ្យា​។​ លោក​ត្រូវ​បាន​ ដំឡើង​តំណែង​ជាមន្រ្តីជាន់ខ្ពស់ព័ត៌មានវិទ្យា​ ក្នុងឆ្នាំ២០០៨​ និង​នាយករង​ នាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យា​ ក្នុង​ខែ​មេសា​ ឆ្នាំ២០១០​។​ តប​តាម​តម្រូវ​ការ​​ក្នុង​ការ​ពង្រីក​ប្រតិបត្តិការ​ខាងក្នុង​ លោក​ ទួន​ វុត្ថា​ ត្រូវ​បាន​ជ្រើស​រើស​ក្នុង​តួនាទី​ជា​ នាយក​ នាយកដ្ឋាន​គ្រប់គ្រង​ប្រព័ន្ធ​ព័ត៌មាន​​ ក្នុងខែ​ មីនា​ ឆ្នាំ​២០១៣ និងជា នាយក នាយកដ្ឋាន​គ្រប់គ្រង​ប្រព័ន្ធ​ព័ត៌មាន ក្នុងធនាគារពាណិជ្ជមួយ។ លោក ទួន វុត្ថា​ មានបទពិសោធន៍ច្រើនជាង​ ១៣ឆ្នាំ​ ក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​ និងធនាគារ​ លើផ្នែកមួយចំនួន​ ដូចជា​ អ្នកដឹកនាំគម្រោងរួមបញ្ចូលគ្នាលើ​ "Core Banking System"​, Core Banking Functional,​ Tool/Application​ ​development, Business Intelligent, Switch Gateway ជាមួយ ATM/POS/Kiosk Machine, E-Banking System, Mobile Banking System, SMS Banking System, IT Security, Network Infrastructure, Accounting System និងមានលទ្ធភាពក្នុងការដឹកនាំ និងគ្រប់គ្រងលើប្រព័ន្ធ Electronic Payment Gateway ជាមួយ VISA/Master Card, CRM System, AML System and Financial Service System។​ ក្នុងខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៧ លោក​បាន​ចូល​រួម​ជា​មួយ​ វិថី​ ម៉ាយក្រូហ្វាយនែន​ ម.ក​ ក្នុង​តួនាទី​ជា​ នាយក​នាយកដ្ឋាន​ ព័ត៌មានវិទ្យា​។​

លោក ស៊ុំ សាកល

នាយក នាយដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង

លោក ស៊ុំ សាកល បានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រគ្រប់គ្រង ពីសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង ក្នុងឆ្នាំ២០០២ និងបានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់សវនកម្ម ពីវិទ្យាស្ថានវាន់ដា ក្នុងឆ្នាំ២០១០។ លោក ស៊ុំ សាកល មានបទពិសោធន៍ច្រើនជាង ១៥ឆ្នាំ ក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ។ លោក ស៊ុំ សាកល បានចាប់ផ្តើមអាជីព ការងារដំបូងជាមួយ អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយ តាំងពី ឆ្នាំ១៩៩៨ ក្នុងតួនាទីជាបេឡាករ។ក្នុងឆ្នាំ២០០១ លោកត្រូវបានតម្លើងតួនាទីជា គណនេយក្យករ នៃគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយ និងត្រូវបានដំឡើងដំណែង ជា មន្រ្តីសវនកម្ម ក្នុងឆ្នាំ២០០៧។ ក្នុងឆ្នាំ ២០១១ លោក ស៊ុំ សាកល ត្រូវបានដំឡើងដំណែង ជាមន្រ្តីជាន់ខ្ពស់ប្រតិបត្តិការ និងដើមឆ្នាំ២០១២ លោក ត្រូវបានដំឡើងដំណែងជា នាយករង នាយកដ្ឋានប្រតិបត្តិការ។ ក្នុងដើមឆ្នាំ២០១៤ លោក បានប្តូរតួនាទីជា នាយក នាយកដ្ឋានប្រតិបត្តិការ នៅក្នុង អង្គការស្ថាបនាសហគមន៍កម្ពុជា ហើយក្នុងឆ្នាំ២០១៧ លោក ស៊ុំ សាកល បានចូលរួមជាមួយ វិថី ម៉ាយក្រូហ្វាយនែន ម.ក ក្នុងតួនាទីជា នាយក នាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង។